شما اینجا هستید

حديث بندگي و دلبردگي

كتاب حديث بندگي و دلبردگي از ديگر آثار ارزشمند دانشمند فرزانه، دكتر عبدالكريم سروش است كه تا كنون هشت بار به زينت طبع آراسته شده است.
در اين كتاب، پس از بررسي دعا از جنبه هاي مختلف، براي عمق بخشيدن به مطالب، دعاي ابوحمزه ثمالي كه از با ارزشترين و پر محتواترين آثار شيعه مي باشد، تشريح شده است. در ادامه مطالب دعاي عرفه نيز تشريح شده است.

دعا فقط صحنه خواندن خدا نيست، كه عرصه شناختن او هم هست؛‌مونولوگ نيست،‌ديالوگ هم هست؛‌ سخن گفتني دو سويه است و در اين مكالمه و مخاطبه است كه هم انس حاصل مي شود هم شناخت؛ هم پالايش روح مي شود هم تقويت ايمان؛ هم دل خرسند مي گردد، هم خرد، و چنين است كه آدمي به تماميت خويش در محضر تماميت طلب ربوبي حاضر مي شود و نه دستار، كه سر را هم مي بازد، و نه به اضطرار عاقلانه، كه به اختيار عاشقانه مي شكند. معشوق، همه وجود عاشق را از دل و جان و خرد، مي خرد و استيفا مي كندو اين سوداي خوش عاقبت در صحنه پُرصفاي دعا صورت مي گيرد كه سيرابي سيرت و سريرت در اوست.

books: