شما اینجا هستید

فلسفه ذهن (يك راهنماي مقدماتي)

:متن پشت جلد:

«اين كتاب مقدمه‌اي است بر فلسفة ذهن... در فلسفه ذهن، سؤالاتي بسيار عمومي در باب ذهن طرح مي‌شود. سؤالاتي از قبيل: حالات ذهني چيستند؟ آيا آن‌ها حالات مغز فيزيكي‌اند و يا حالات يك «روح» غير فيزيكي؟ آگاهي چيست؟ چگونه حالات ذهن مي‌توانند دربارة چيزهايي خارج از ذهن باشند يا آن‌ها را «بازنمايي» كنند؟ روان‌شناسان نيز به مطالعة ذهن مي‌پردازند. آن‌ها مكرراً دربارة انسان‌ و غيرانسان به آزمايش مي‌‌پردازند و بر اساس اين نتايج تجربي، نظريه‌هاي چشم‌گيري در باب ذهن مي‌سازند قاعدتاً فلاسفة ذهن آزمايش نمي‌كنند. در عوض بسياري فلاسفه به مقولاتي مي‌پردازند كه گاه «مفهومي» خوانده مي‌شود. به عنوان نمونه، آن‌ها درجستجوي روشن كردن معناي اصطلاحاتي مانند «آگاهي»‌اند، به دنبال يافتن خطاهايي منطقي در استدلال‌هاي مربوط به طبيعت ذهن‌اند و يا آن‌كه سازگاري / ناسازگاري ادّعاهاي ما در باب ذهن را با ساير ادّعاهايي كه درست مي‌پنداريم، بررسي مي‌كنند. مثال‌هايي از مقولات مفهومي در فلسفة ذهن در اين كتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر بسياري فلاسفه از محدود كردن خود به اين قبيل سؤالات مفهومي سرباز مي‌زنند... فلاسفة معاصر نيز به صورتي روز افزون بر پاية آزمايش‌هايي كه روان‌شناسان انجام مي‌دهند به بسط نظريات خود در باب ذهن مشغول‌اند. در واقع امروزه گاه به دشواري مي‌توان معيّن كرد كه فلسفه در كجا خاتمه مي‌يابد و روان‌شناسي از كجا آغاز مي‌شود، لذا از ذكرگاه و بيگاه موضوعاتي در اين كتاب كه سنتاً دانشمندان، و نه فلاسفه دربارة آن‌ها بحث مي‌كرده‌اند تعجب نكنيد».

...

:شناسنامه:

فلسفه ذهن
یك راهنمای مقدماتی
ایان ریونز كرافت
مترجم: حسین شیخ‌‌رضایی
طراح گرافیك: شعیب ابوالحسنی
ناظر فنی: سید هاشم فاطمی
نوبت چاپ: دوم / زمستان 92
چاپ و صحافی: طیف نگار
شمارگان: 2000 نسخه
قیمت: 118000 ریال

...

:فهرست مطالب:

مقدمة مترجم
سپاسگزاري
مقدمه

بخش 1: حالات ذهنی چیستند؟
1) دوگانه¬گرایی
1-1 دوگانگی در جوهر
2-1 استدلال¬هایی به نفع دوگانگی در جوهر
3-1 استدلال¬هایی علیه دوگانگی در جوهر
4-1 دوگانگی در ویژگی
5-1 ارزیابی شبه‌پدیدارگرایی
6-1 نتیجه

2) رفتارگرایی
1-2 رفتارگرایی فلسفی
2-2 استدلال¬هایی به نفع رفتارگرایی فلسفي
3-2 استدلال¬هایی علیه رفتارگرایی فلسفی
4-2 رفتارگرایی روش¬شناختی چیست؟
5-2 استدلال هایی به نفع رفتارگرایی روش‌شناختی
6-2 استدلال¬هایی علیه رفتارگرایی روش‌شناختی

3) نظریۀ این‌همانی
1-3 در باب نظریۀ این‌همانی
2-3 استدلال¬هایی به نفع نظریۀ این‌همانی
3-3 شاهدی از مطالعات علوم عصبی
4-3 استدلال¬هایی علیه نظریۀ این‌همانی
5-3 اصالت فیزیک تقلیلی و غیر تقلیلی
6-3 نتیجه

4) کارکردگرایی
1-4 معرفی کارکردگرایی
2-4 کاركردگرایی و حالات مغزی
3-4 کارکردگرایی و شش وجه حالات ذهنی
4-4 دو استدلال معروف علیه کارکردگرایی
5-4 نتیجه

5) حذف¬گرایی و پندارگرایی
1-5 از نظریه به واقعیت
2-5 معرفی حذف¬گرایی
3-5 حذف¬گرایی در باب حالات ذهنی
4-5 استدلال¬های حذف ستیزانه
5-5 پندارگرایی
6-5 نتیجه

بخش 2: ذهن به مثابه ماشین
6) نظریۀ محاسباتی ذهن
1-6 نحو و دلالت¬شناسی
2-6 کامپیوتر چیست؟
3-6 ماشین¬های تورینگ
4-6 نظریۀ محاسباتی ذهن
5-6 زبان فکر
6-6 اتاق چینی
7-6 نتیجه

7) اتصال¬گرایی
1-7 شبکه¬های اتصالی چگونه ¬اند
2-7 برخی ویژگی¬های مهم شبکه¬های اتصالی
3-7 اتصال¬گرایی و ذهن
4-7 عقلاني بودن، زبان، نظام¬مندی
5-7 نتیجه

بخش 3: ذهن در جهانی فیزیکی
8) اصالت فیزیک و ابتناء
1-8 ویژگی¬های فیزیکی
2-8 معرفی رویکرد ابتنائی به اصالت فیزیک
3-8 اصلاح رویکرد ابتنائی به اصالت فیزیک
4-8 مشکلی برای رویکرد ابتنائی به اصالت فیزیک؟

9) محتوا
1-9 نظریۀ مشابهت
2-9 نظریۀ علّی
3-9 نظریۀ غایت‌شناسانه
4-9 نظریۀ فودور
5-9 نظریۀ نقش کارکردی
6-9 گسترده یا محدود؟

10) علّیت ذهنی
1-10 مشکل طرد علّی
2-10 پاسخ به مشکل طرد علّی
3-10 کارآمدی علّی محتوا
4-10 پاسخ به مشکل کارآمدی علّی محتوا

بخش 4: آگاهی
11) انواع آگاهی
1-11 آگاهی پدیداری
2-11 آگاهی در دسترس
3-11 آیا دسترس‌پذیری کارکردی از آگاهی پدیداری است؟
4-11 پرهیز از آشفتگی
5-11 سایر انواع آگاهی

12) آگاهی پدیداری
1-12 استدلال معرفت
2-12 پاسخ به استدلال معرفت
3-12 شکاف توضیحی
4-12 آیا شکاف توضیحی پرشدنی است؟
5-12 کارکردگرایی و آگاهی پدیداری
6-12 ملاحظات پایانی
ضمائم
راهنمایی‌هایی برای نگارش مقاله
اصطلاح‌نامه
برخی منابع مفید
فهرست منابع
نمايه

books: