شما اینجا هستید

دین در ترازوی اخلاق

انگيزه اصلي اين پژوهش، يافتن راهي معقول و رضايت‌بخش براي حل تعارض اخلاق ديني و اخلاق سكولار است. به باور صاحب اين قلم، نزاع‌ها و درگيرهاي سياسي و اجتماعي رايج در كشور ما و چه بسا ساير كشورهاي‌ اسلامي عمدتاً محصول دو نگاه و طرز فكر متفاوت در باب رابطه دين و اخلاق و در حقيقت، محصول تعارض دو نظام اخلاقي و ارزشي و هنجاري متفاوت است. اين دو نظام اخلاقي از دو مفروض بنيادين در باب منشاء و حدود و ثغورِ «حق اطاعت خدا شارع» يا «وجوب اطاعت از خداي شارع» سرچشمه مي‌گيرند. در يك سو كساني قرار دارند كه مدعي‌اند حق اطاعتِ خداي شارع يا وجوب اطاعت از او «مطلق» است و لذا اخلاق مبتني بر دين است و در صورت تعارض ارزش‌هاي الهي (=فقه يا اخلاقي ديني) و ارزش‌هاي بشري (=اخلاق سكولار)، ارزش‌هاي الهي بايد مقدّم داشته شوند و در سوي ديگر كساني قرار دارند كه مدعي‌اند حق اطاعت خداي شارع و وجوب اطاعت از او «مقيد» به قيود اخلاقي است و اخلاق نه تنها بر دين متبني نيست كه بر آن تقدم دارد. اين كتاب در حقيقت نقد و بررسي منصفانه و بي‌طرفانه اين دو ديدگاه است.

...

:شناسنامه:

دین در ترازوی اخلاق
ابوالقاسم فنایی
طراح گرافیك: شعیب ابوالحسنی
ناظر فنی: سید هاشم فاطمی
نوبت چاپ: دوم / زمستان 92
چاپ و صحافی: طیف نگار
شمارگان: 2000 نسخه
قیمت: 108000 ریال

:فهرست مطالب:

ديباچه
پيشگفتار
بخش اول

درآمدي تاریخی
1.1درآمد
1.‌2 رابطه‌ي دين و اخلاق در جهان اسلام
1.‌3 رابطه‌ي دين و اخلاق در جهان غرب
1.‌4 سخن آخر

تعريف دين و اخلاق
2.‌1 درآمد
2.‌2 دين چيست؟
2.‌3 اخلاق چيست؟
2.‌4 سخن آخر

بخش دوم
وابستگي اخلاق به دين
3.‌‌1 درآمد
3.‌2 رابطه‌ي تاريخي دين و اخلاق
3.‌3 وابستگيِ زبان‌شناسانه‌ي اخلاق به دين
3.‌4 وابستگيِ وجودشناسانه يا هنجاري اخلاق به دين
3.‌5 وابستگي روان‌شناسانه‌ي اخلاق به دين
3.6 وابستگي عقلانيِ اخلاق به دين
3.‌7 سخن آخر

وابستگي دين به اخلاق
4.‌1 درآمد
4.‌2 وابستگي زبان‌شناسانه‌ي دين به اخلاق
4.‌3 وابستگي وجودشناسانه‌ي دين به اخلاق
4.‌4 وابستگي عقلاني دين به اخلاق
4.‌5 وابستگي روان‌شناسانه‌ي دين به اخلاق
4.‌6 سخن آخر

خدمات دين در قلمرو اخلاق
5.‌1 درآمد
5.‌2 دين و نگرش آدمي به زندگي دنيا
5.‌3 بيان صُوَر غيبي و نتايج اخروي اعمال
5.‌4 پيوند زدن مفاهيم اخلاقي به مفاهيم ديني
5.‌5 ارايه‌ي الگوهاي اخلاقي
5.‌6 نظام اخلاقي عالَم هستي
5.‌7 انسان‌شناسي ديني
5.‌8 نقش عبادت‌هاي ديني در اخلاق مؤمنان
5.‌9 دين و تعليم و تربيت اخلاقي
5.‌10 خدا به عنوان ناظر آرماني
5.‌11 مهار و تعديل خودگروي
5.‌12 تأكيد دين بر اهميت عقل و عقلانيت و اخلاق
5.‌13 سخن آخر

ناظر آرماني و منظر اخلاقي
6.‌‌1 درآمد
6.‌‌2 چرا به ناظر آرماني و منظر اخلاقي نيازمنديم؟
6.‌‌3 ويژگي‌هاي ناظر آرماني
6.‌‌4 ويژگي‌هاي منظر اخلاقي
6.‌‌5 سخن آخر

خدا به عنوان ناظرِ آرماني
7.‌1 درآمد
7.‌2 خدا به عنوان ناظرِ آرماني
7.‌3 ناظر آرماني، اخلاق ديني و اخلاق سكولار
7.‌4 تئوري ناظر آرماني و حل پارادوكس اخلاق ديني
7.‌5 سخن آخر

فهرست منابع

books: